• Nákupný košík

    • Vo vašom košíku sa nenachádzajú žiadne produkty

Podmienky používania webovej stránky 123svadba.sk

 

1. Všeobecné zmluvné podmienky

 

1.1  Spoločnosť MFdesign.sk, s. r. o., so sídlom Rožňavská , 040 11  Košice, IČO 46 300 996, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice II (ďalej len „Prevádzkovateľ" alebo aj ako „Dodávateľ"), je prevádzkovateľom internetových stránok www.123svadba.sk  a poskytovateľom ďalších služieb (napr. služby poskytovanie pracovných ponúk ) na adresách  www.123svadba.sk, resp. na iných webových stránkach (ďalej len „Webové stránky") a ako jediná je oprávnená k poskytovaniu a predaju služieb prostredníctvom uvedených Webových stránok.

1.2 Texty použité z webovej stránky majiteľa resp vlastníka sú taktiež jeho duševným majetkom. Logo 123svadba.sk a texty vytvorené prevádzkovateľom 123svadba.sk sú vlastníctvom spoločnosti MFdesign.sk, s.r.o.

 

2. Registrácia užívateľa a zrušenie registrácie užívateľa

 

2.1. Registrácia užívateľa je zadarmo a nie je povinná. Zaregistrovaním užívateľ získava prístup ku všetkym funkciam portálu www.123svadba.sk. Konto mu umožnuje hodnotiť firmy, nakupovať v eshope, predávať v bazári, diskutovať v diskusnom fóre, komentovať a hodnotiť fotoalbumy a videoalbumy. Užívateľ sa môže zaregistrovať buď klasickým spôsobom zadaním emailu a hesla, alebo môže využiť zrýchlenú registráciu použitim svojho facebook konta. Zobrazovacie meno užívateľa nesmie obsahovat názov alebo doménu firmy ani ju nijako propagovať. Registráciou užívateľ súhlasi s podmienkami používania tohto portálu.

 

3. Súkromie, osobné údaje používateľa

 

3.1  Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb používateľovi na webových stránkach, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom webových stránok a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň používateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že používateľ súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ust. zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na webových stránkach sprístupnené tretím osobám (používateľom).

3.2  Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadným tretím  stranám, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy. IP adresa počítača a časy prístupov na webové stránky sa nepovažujú za súkromné údaje používateľa.

3.3  Používateľ súhlasí s tým, že kontaktné osobné informácie budú použité pre účely zasielania informácií súvisiacich s prevádzkou služby a informácií o marketingových a pripravovaných aktivitách prevádzkovateľa.


4. Povinnosti používateľa

 

4.1  Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na webových stránkach resp na webovej stránke sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a taktiež so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom:


4.2  Používateľ sa nesmie snažiť brániť v diskusii na webových stránkach resp. webovej stránke ostatným používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných používateľov.

4.3  Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na webových stránkach resp webovej stránke nárok na žiadnu autorskú odmenu.

4.4  Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na serveroch na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4.5  Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na webové stránky resp. webová stránku ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie ne serveroch propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

4.6  Vkladaný obsah nie je urážlivý, neporušuje práva duševného vlastníctva alebo iné práva voči tretej osobe.

4.7  Používateľ preberá všetky záväzky  spojené s licenčnými a ďalšími poplatkami vyplývajúcimi z  používania ním vkladaného obsahu.

 

5. Monitorovanie obsahu

5.1  Prevádzkovateľ nie je viazaný povinnosťou monitorovať službu a obsah akýmkoľvek spôsobom. 

5.2  Prevádzkovateľ nekontroluje pravidelne správnosť a spoľahlivosť obsahu.

5.3  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť či odstrániť akýkoľvek obsah v akúkoľvek dobu.

5.4  Názory, rady, stanoviska, služby, ponuky alebo iné informácie, obsah vyjadrené  treťou stranou vrátane užívateľov sú iba ich a nie prevádzkovateľa.

5.5  Prevádzkovateľ sa nestotožňuje ani nie je  zodpovedný za správnosť alebo spoľahlivosť akéhokoľvek názoru, rady, informácie alebo stanoviska  vyjadreného prostredníctvom služby.

 

6. Záruky a zodpovednosť

6.1  Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a záruku za správnosť obsahu na webových stránkach resp. webovej stránke 123svadba.sk.

6.2  Prevádzkovateľ neručí za to, že služba bude nepretržitá a bezchybná.

6.3  Prevádzkovateľ nenesie žiadne záruky a zodpovednosť za škody alebo ujmu vzniknutú na základe použitia služby a obsahu na webových stránkach resp. na webovej stránke 123svadba.sk

 

7. Pravidlá pre bazár

 

7.1. Užívateľ je oprávaný predávať len veci, ktorých je vlastníkom. Fotografie predávaných produktov nesmú byť ilustračné. Cena sa uvádza v Eur a je koncová. Dbajte na zaradenie produktu do správnej kategórie. Ak ste firma, zaregistruje sa bezplatne ako firma a predávajte prostredníctvoj eshopu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na vymazanie nevhodných produktov.

 

8. Pravidlá pre fórum

 

8.1. Diskutujte len na danú tému. Nepužívajte hrubé alebo vulgárne slová. Nepoužívajte osobné údaje a neosočujte iných užívateľov. Nevyužívajte fórum na predaj alebo inzerciu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na vymazanie nevhodných príspevkov.

 

9. Pravidlá pre dopyt

9.1. Pridanie dopytu je bezplatné pre každého zaregistrovaného užívateľa.

9.2. Užívateľ zadá dopyt na tovar alebo službu, ktorú hľadá. Vyberie kategóriu na ktorú sa tovar alebo služba vzťahuje. K dopytu je možné pridať jednu fotografiu.

9.3. Dopyt sa odošle všetkým firmám v danej kategórii, ktoré budú moct následne prostrednictvom správy poslať ponuku užívateľovi. Dopyt nie je zobrazený automaticky po zadaní, ale musí byť schválený administrátorom najneskor do 24 hodín od zadania.

9.4. Dopyt nesmie obsahovať kontaktné údaje užívateľa.

 

10. Zmena pravidiel používania

 

10.1. Užívateľ súhlasí so zmenou a doplnením pravidiel. V prípade zmeny pravidiel, užívateľ súhlasí s tým, že platná a účinná je len posledná verzia pravidiel. Prevádzkovateľ nemusí o zmene pravidiel informovať užívateľov. Tieto sú k dispozícii na tejto internetovej stránke.

 

 

Tieto pravidlá používania nadobúdajú platnosť 9.2.2015.