• Nákupný košík

    • Vo vašom košíku sa nenachádzajú žiadne produkty

1.  Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), za úcelom poskytovania služieb používatelovi na webových stránkach, sprístupnovania týchto údajov ostatným používatelom webových stránok a evidenciu na dobu neurcitú a zároven používatel súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že používatel súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ust. zákona o ochrane osobných údajov. Používatel poskytuje svoje osobné údaje dobrovolne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byt v súvislosti so službami poskytovanými na webových stránkach sprístupnené tretím osobám (používatelom).

 

2.  Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadným tretím  stranám, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy. IP adresa počítača a časy prístupov na webové stránky sa nepovažujú za súkromné údaje používateľa.

 

3.  Používateľ súhlasí s tým, že kontaktné osobné informácie budú použité pre účely zasielania informácií súvisiacich s prevádzkou služby a informácií o marketingových a pripravovaných aktivitách prevádzkovateľa.